Algemene Voorwaarden Jaleesa Reintjes-Rothof

 

Artikel 1

Inleiding 1.1 Voor de leesbaarheid van het document heb ik gekozen voor de “ik” vorm. Waar ‘ik’ of ‘mijn’ staat wordt het bedrijf Jaleesa Reintjes-Rothof bedoeld. Jaleesa Reintjes- Rothof is gevestigd op John R. Towlestraat 50, 6678DM in Oosterhout. KVK nummer is
85008214
Contact via: contact@jaleesareintjesrothof.nl

 

Artikel 2 Voorwaarden deelname programma’s

 • Zowel particulieren als ondernemers kunnen deelnemen aan mijn programma’s.
 • In mijn programma’s deel ik mijn kennis, ervaring en Zelf moet je naast het volgen van het programma voldoende tijd reserveren voor de opdrachten. Ik kan niet garanderen dat het volgen van mijn programma’s successen in je leven genereert. Wel zal ik me inspannen dat je de juiste handvatten hebt om mijn programma’s met succes te volgen en af te ronden. En sta ik binnen de grenzen gedurende de looptijd van het programma voor je klaar. De ondersteuning die ik bied is afhankelijk van welk pakket je aanschaft. De ondersteuning staat omschreven in de verschillende programma’s.

 

Artikel 3 Niet goed geld terug garantie en/of proefperiode

 • Ik bied een niet goed geld terug Je kunt uiterlijk 14 (veertien) dagen na de start van het programma je deelname kosteloos annuleren. Annuleren kun je doen door een mail te sturen aan contact@jaleesareintjesrothof.nl. Indien je al betalingen hebt gedaan, dan zal ik deze bedragen zo spoedig mogelijk restitueren. Wel dien je al het ontvangen cursusmateriaal in te leveren.
 • Na de 14 (veertien) daagse periode is het niet meer mogelijk om deelname aan het programma te annuleren en moet je het volledige deelnemersgeld Je komt hier expliciet overeen dat artikel 7:408 lid 1 van het BW niet van toepassing is en dat tussentijdse opzegging niet mogelijk is.

 

Artikel 4 Betaling

 • Betaling kan in een keer of in termijnen worden Als je het deelnemersgeld in termijnen betaalt, dan blijft ook na afronding van het programma de verplichting tot betaling bestaan.
 • Indien je achterloopt met betalingen, dan houd ik mij het recht je toegang tot de cursus te blokkeren totdat je de betreffende termijn(en) hebt betaald. Na betaling zullen we de blokkering tot toegang opheffen en kun je weer gebruik maken van de lesstof.
 • Aanbiedingen, prijzen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige programma’s of
 • Kaarten die gekocht worden voor online events kunnen niet geannuleerd worden. Ik beroep mij hier op de wet ‘koop op afstand’ – uitzonderingen.

  Artikel 5 Intellectueel eigendom / gebruik materialen

  • Op de teksten, materialen van het programma bezit ik de intellectueel Tijdens en na het programma mag je de materialen gebruiken. Het is niet toegestaan deze te delen met derden, tenzij ik hiervoor schriftelijk toestemming heb gegeven.
  • Het is ook niet toegestaan om de opgedane kennis commercieel te verkopen of op te nemen in een eigen programma, tenzij ik hier schriftelijk toestemming voor gegeven.

   

  Artikel 6 Materialen en licenties

  6.1 Het programma is toegankelijk voor de periode waarvoor je kiest (3 maanden, 6 maanden of 12 maanden). Daarna wordt de toegang ontzegt. Dit doe ik omdat dit jou helpt om alles uit het programma te halen. Als ik de materialen ga verwijderen, of verhuizen naar een andere url, dan zal ik je dit altijd 4 (vier) weken van te voren per e- mail informeren zodat je in staat bent deze te downloaden of op een andere manier te bewaren. Ik zal dit bericht altijd versturen naar het laatste e-mailadres dat je aan mij bekend hebt gemaakt. Het niet doorgeven van een nieuw e-mailadres komt voor eigen risico.

   

  Artikel 7 Klachten

  • Mocht je ontevreden zijn over het programma of een onderdeel van het programma of de ondersteuning van mij, dan moet je dit zo spoedig mogelijk aan mij laten weten, door mij een mail te sturen. Ik ontvang van jou dan een zo duidelijk mogelijk omschrijving van de klacht, zodat ik in staat ben te reageren en als de klacht gegrond is om deze te herstellen. Een klacht die niet duidelijk is omschreven kan ik niet in behandeling nemen.
  • Klachten moet je binnen 14 dagen na het volgen van een bepaald programma onderdeel aan mij Indien je de klacht later meldt, dan heb je geen recht meer op herstel, vervanging of schadeloosstelling.
  • Ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
  • Ook als je een klacht stuurt, blijft je verplichting tot betaling gewoon.

    

   Artikel 8 Aansprakelijkheid

   • Behoudens opzet of bewuste roekeloosheid, is de totale aansprakelijkheid van mij wegens een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst of uit enige andere hoofde beperkt tot de vergoeding van de directe schade tot maximaal het bedrag van de voor die overeenkomst bedongen prijs, exclusief BTW.
   • De aansprakelijkheid voor indirecte schade, zoals; gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, verminderde goodwill, schade door bedrijfsstagnatie is uitgesloten.
   • In geval van een toerekenbare tekortkoming, moet je mij eerst schriftelijk in gebreke stellen, met een redelijke termijn, zodat ik staat ben om mijn verplichtingen na te komen, of eventuele fouten te herstellen, of schade te beperken, of op te lossen.

     Artikel 9 Privacy

     9.1 Ik neem de privacy van mijn deelnemers serieus en ik gebruik jouw persoonsgegevens alleen in het kader van mijn dienstverlening. Ik houd mij aan de wettelijke regels rondom Bescherming Persoonsgegevens.

      

     Artikel 10 Overig

     • Afwijkingen op deze Algemene Voorwaarden zijn pas van toepassing, indien deze schriftelijk tussen mij en jou overeengekomen
     • Indien één of meerdere bepalingen in deze Algemene Voorwaarden geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijft het overige in deze Algemene Voorwaarden bepaalde volledig van We zullen dan in overleg treden om ter vervanging nieuwe bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen.
     • Onder schriftelijk wordt tevens verstaan per e-mail.

      

     Artikel 11 Geschillen

     • Bij eventuele geschillen zullen we altijd eerst ons best doen om het geschil onderling op te lossen, voordat we een geschil aan de rechter voorleggen.
     • Indien we er onderling niet uitkomen, zullen we geschillen voorleggen aan de rechter.

      

     Artikel 12 Toepasselijk recht

     12.1 Op deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.

      

     Artikel 13 Wijziging van de voorwaarden

     • Ik ben bevoegd om wijzigingen in deze voorwaarden aan te Deze wijzigingen treden in werking op het aangekondigde tijdstip.
     • Ik zal de gewijzigde voorwaarden tijdig per mail aan je Indien geen tijdstip is aangegeven, treden de wijzigingen voor je in werking zodra je de wijziging hebt ontvangen.